Oznámenie
Napísal Administrator   
16. May 2016

Mesto Trstená  v súlade s § 6 ods.5  zákona č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe oznámenia Okresného úradu Tvrdošín, odboru starostlivosti o životné prostredie informuje občanov o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trstená – Zmeny a doplnky č.2“.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Trstená – Zmeny a doplnky č.2“ je zverejnené na internetovej stránke mesta Trstená aj na webe ministerstva životného prostredia:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-trstena-zmeny-doplnky-c-2  

Písomné stanovisko k oznámeniu je možné doručiť na adresu: Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, najneskôr  do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.