Komunitný plán Mesta Trstená
Napísal Administrator   
09. May 2016

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 - 2023

Zahájenie procesu komunitného plánovania v meste Trstená je realizované za účelom podpory komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb, komunitnej práce a rehabilitácie. Počas tohto procesu chceme začať intenzívne realizovať procesy komunitnej rehabilitácie v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zamerať sa na koordináciu činnosti zainteresovaných subjektov za účelom obnovy alebo rozvoja fyzických, mentálnych a pracovných schopností osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a podporovať jej začlenenia do spoločnosti.

Zámerom  mesta Trstená   je vytvoriť podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude poskytovať kvalitné a dostupné služby pre občanov. Sociálne služby sú nástrojom sociálnej pomoci a predstavujú špeciálne aktivity pomáhajúce riešiť hmotnú a sociálnu núdzu občanov. Pričom sociálne služby majú pre občana zmysel iba ak sú dostupné, a to z hľadiska financií (podiel občana na úhrade nákladov), miesta (služba k dispozícii v danom území) a času (od vzniku potreby služby, cez jej posúdenie, priznanie až k jej využitiu).

Zmyslom komunitného plánovania je naplánovať také služby, ktoré zlepšia situáciu cieľových skupín (seniori, rodina v núdzi, ohrozená rodina, občania bez prístrešia a pod.). Je to metóda, ktorou sa plánujú sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifickým požiadavkám a potrebám jednotlivých občanov. Jedná sa o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadania najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.

Z toho vyplýva, že sociálne služby budú naplánované a poskytované tak, aby obyvatelia mesta Trstená zotrvali vo svojom prirodzenom sociálnom prostredí a pritom boli  ich požiadavky uspokojené.

Komunitný plán je v konečnom dôsledku konsenzom medzi tým, čo je v procese jeho tvorby označené ako potrebné, prioritné a zároveň absentujúce a tým, čo je z hľadiska materiálneho, personálneho a finančného realizovateľné.

Vážení spoluobčania,

Mesto Trstená začína pripravovať Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2023. Dokument, ktorý ovplyvní budúcnosť poskytovania sociálnych služieb v našom meste. Teraz máme možnosť spoločne naplánovať tieto služby podľa Vašich konkrétnych potrieb. Oceníme Vašu pomoc a Vaše aktívne zapojenie sa do tohto materiálu. Zároveň môžete svoje podnety a nápady ohľadom tejto problematiky písať na emailovú adresu Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty . Všetky informácie a priebežné materiály budú zverejnené na stránke mesta v sekcii Komunitný plán.

Správa o organizačnom, obsahovom a časovom zabezpečení prípravy Komunnitného plánu

Dotazník pre obyvateľov mesta Trstená

Vyhodnotenie dotazníka Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trstená na roky 2016 - 2023