Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená
Napísal Administrator   
09. May 2016

Zmeny a  doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená - návrh

 oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o stanovisko k návrhu a pozvánka

Mesto Trstená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 479/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, obstaráva Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Trstená,  prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, OSO ÚPP a ÚPD, reg. č. 261.  V tejto súvislosti v zmysle § 22 zákona č. 50/1970 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, Mesto Trstená oznamuje začatie verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Trstená. Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená od 09.05.2016 na Mestskom úrade v Trstenej, na verejne prístupnom mieste. Ďalej je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Žiline, Odbor výstavby a bytovej politiky - Oddelenie územného plánovania, v pracovných dňoch a v pracovnej dobe. Mesto Trstená súčasne žiada všetky orgány, organizácie, obce, fyzické a právnické osoby a občanov o vydanie stanoviska k návrhu územného plánu v lehote do 30 dní od doručenia tohto oznámenia. Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu mesta Trstená s dotknutými orgánmi, organizáciami, obcami, fyzickými a právnickými osobami a občanmi, za účasti hlavného riešiteľa, sa uskutoční dňa 19. mája (štvrtok) 2016 o 10.00 hod v zasadačke Mestského úradu v Trstenej. Ak sa dotknuté orgány, organizácie, obce, fyzické a právnické osoby a občania nevyjadria v určenej lehote, do 30 dní odo dňa oznámenia o prerokovávaní návrhu, bude mesto predpokladať, že súhlasia a k územnému plánu nemajú pripomienky.

Z dôvodu veľkosti súborov si môžete komprimovaný súbor vo formáte ZIP otvoriť TU.