Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta
Napísal Administrator   
17. March 2016

Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta Trstená

a Dobrovoľného hasičského zboru v meste Trstená

 

Krízový štáb ako aj Dobrovoľný hasičský zbor sa v meste Trstená podieľajú na riešení krízových situáciách pri výnimočnom stave, núdzovom stave alebo mimoriadnej situácii. Krízové riadenie je súhrn činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení. Keďže pri mimoriadnych situáciach je človek ohrozený nielen na majetku, ale častokrát aj na zdraví a živote, je maximálne vhodné, aby členovia orgánov krízového riadenia mali minimálne základné odborné vedomosti a spôsobilosť pre poskytnutie prvej pomoci postihnutým osobám.

V máji 2015 mesto Trstená podalo na Ministerstvo vnútra SR v rámci Výzvy číslo V. SKR 2015 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov pre účel dotácie „Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia majetku a životného prostredia podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“ V rámci tejto výzvy bolo mesto Trstená úspešné a na základe zmluvy o poskytnutí dotácie sme získali dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR  vo výške 1 640 Eur, čo predstavuje 95% z celkových nákladov projektu.

 

Cieľom projektu bolo zlepšenie a skvalitnenie odbornej prípravy, preventívnovýchovnej o odbornej výcvikovej činnosti dobrovoľných hasičov a členov krízového štábu na úseku záchrany života, zdravia, majetku a životného prostredia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany.

Tento cieľ sa nám podarilo naplniť prostredníctvom dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra SR a vlastných prostriedkov. Projekt pozostával z dvoch aktivít:

  1. Absolvovanie akreditovaného kurzu prvej pomoci – rozšírená odborná príprava pre poskytovanie prvej  pomoci pre členov DHZ a krízového štábu mesta Trstená v počte 25 osôb
  2. Zakúpenie zdravotníckeho materiálu pre poskytovanie prvej pomoci

 

Akreditovaného kurzu prvej pomoci sa zúčastnilo 25 členov krízového štábu a DHZ mesta Trstená. Školiteľkou kurzu bola lektorka Slovenského červeného kríža – Územný spolok Orava Dolný Kubín Bc. Monika Lucká. Kurz prebiehal počas 2 dní (14.02.2016 a 22.02.2016). Prvý deň bol venovaný teoretickej časti, kde prezentácie lektorka obohatila aj o podnetné a názorné ukážky záchranárskych zákrokoch na figurínach a náučných pomôckach.  V rámci prezentácií boli vysvetľované postupy záchrany života umelým dýchaní a masážou srdca. Účastníci sa naučili ako rozpoznať a zhodnotiť stav postihnutého človeka, ktorému idú poskytnúť prvú pomoc. Veľa času z výkladu lektorka venovala zlomeninám, duseniu sa cudzím telesom a krvácajúcim ranám. Vysvetlila ako rozlíšiť závažné a povrchové krvácanie a ako zastaviť krvácanie. Uvádzala veľa príkladov z praxe, že nikdy netreba podceniť príznaky a pri malej pochybnosti je nutné vyhľadať pomoc lekára. Okrem  tematiky poskytovania prvej pomoci sa účastníci kurzu venovali  aj ďalším rozšíreným témam ako sú civilizačné choroby – obezita, zdravá výživa, hypertenzia, cukrovka a pod. Prebrali sme si dôsledky dehydratácie, dôležitosť pitného režimu, príznaky predinfarktových stavov a pod.

Ďalší deň kurzu 22.02.2016 bol venovaný praktickej časti a testom znalosti a schopnosti vykonať prvú pomoc. Všetci účastníci si počas tohto dňa vyskúšali svoje teoretické poznatky v praxi.  Každý mal možnosť vyskúšať si umelé dýchanie a masáž srdca na figuríne, ktorá bola napojená na prístroj, ktorý ukazoval správnosť úkonov záchranára. V závere praktickej časti lektorka názorne ukázala prácu s automatickým defibrilátorom a jeho význam pri poskytovaní prvej pomoci. Názornými ukážkami poukázala na to, že práca s ním je naozaj jednoduchá ale zato veľmi účinná. Keď sa poskytne postihnutému rýchla pomoc do niekoľko minút defibrilátorom tak je oveľa väčšia šanca na záchranu. V závere kurzu prvej pomoci všetci účastníci absolvovali vedomostný test, ktorý spolu s praktickou skúškou bol podkladom pre vydanie osvedčenia o získaní vzdelania kurzu prvej pomoci.

Všetci účastníci kurzu prvej pomoci si prevzali sady zdravotníckeho materiálu (v počte 25 kusov) pre poskytovanie okamžitej prvej pomoci.

 

Projektom sa zlepšila pripravenosť a akcieschopnosť DHZ a členov krízového štábu v meste Trstená na zabezpečenie činnosti pri záchranárskych prácach, pri mimoriadnych udalostiach, pri odstraňovaní následkov a koordináciu so zložkami integrovaného záchranného systému.

Projekt „Podpora odbornej prípravy, preventívnej výchovy a odbornej

výcvikovej činnosti Krízového štábu Mesta Trstená

a Dobrovoľného hasičského zboru v meste Trstená“

 

bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2015.

 

Preventivna_vychova Preventivna_vychova Preventivna_vychova Preventivna_vychova