Oznam
Napísal Administrator   
15. February 2016

Oznámenie k zníženiu poplatku za komunálny odpad v roku 2016

Mestské zastupiteľstvo v Trstenej dňa 17.02.2016 prijalo uznesenie č. 54/II/2016 v ktorom bolo schválené

 

1. Zníženie poplatku za komunálny odpad v roku 2016 vo výške 10 % ročného poplatku na osobu v prípade, že poplatník preukáže separovanie odpadu komodity PET fľaše v objeme: 1 kg/osobu/komodita za zdaňovacie obdobie. Podmienkou poskytnutia zníženia poplatku je predloženie potvrdenia správcovi poplatku od Oddelenia služieb mesta Trstená na pracovisku so sídlom J.Hertela 323, 028 01 Trstená o odovzdaní separovaného odpadu v termíne do 30. septembra 2016.

  2. Poplatník, ktorému bol znížený poplatok podľa platného VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad okrem elektroodpadov a stavebných odpadov, nemá nárok na zníženie poplatku podľa bodu 1. Zníženie poplatku podľa bodu 1 nie je možné vzájomne kombinovať.

Zbierajú sa stlačené PET fľaše od nápojov, plastové obaly z čistiacich prostriedkov, šampónov a pod.. Nepatrí sem: obaly z nebezpečných látok, motorových olejov, farieb, lepidla, chemikálií.