Získaný grant
Napísal Administrator   
04. December 2014
Zlepšenie materiálno – technického zabezpečenia Dobrovoľného hasičského zboru v Trstenej

V septembri 2014 si Dobrovoľný hasičský zbor v Trstenej pripomenul 137. výročie od svojho založenia. V súčasnej dobe hasičský zbor registruje 80 členov z toho 35 aktívnych a obetavých členov, ochotných pomôcť kedykoľvek.

 Okrem pomoci občanom mesta pri rôznych živelných pohromách pomáhajú dobrovoľní hasiči aj pri hasení požiarov v susedných obciach a taktiež pri odstraňovaní rôznych prírodných kalamít ako sú povodne (odčerpávanie vody z pivníc a komunikácií), čistenie priepustí a potrubí, požiare a snehové kalamity (ľadové bariéry). Dobrovoľní hasiči sa v priebehu roka venujú deťom a mládeži, kde v rámci krúžku mladých hasičov ich zasväcujú do tajov tohto poslania. Úzko spolupracujú s okresnými štruktúrami hasičského, záchranného a policajného zboru na úseku prevencie, kde vykonávajú preventívnu činnosť pre žiakov a študentov (besedy, workshopy s názornými ukážkami hasenia) a prehliadky hasičskej, záchrannej a policajnej techniky (Deň záchranných, hasičských a policajných zložiek).

V súčasnosti trstenskí dobrovoľní hasiči nadväzujú na bohatú tradíciu súťaží v hasičskom športe. V rámci Hornooravskej hasičskej ligy a ostatných regionálnych či celoslovenských súťaží si preverujú svoje kvality s ostatnými hasičskými družstvami. V roku 2014 v Hornooravskej lige hasičov v Čimhovej v kategórií „Muži“ obsadili naši dobrovoľní hasiči krásne 2. miesto. DHZ má pre svoju činnosť vyčlenenú určitú časť finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, čo však postačuje maximálne na zabezpečenie údržby hasiacej techniky. Z dôvodu zlepšenia materiálno technického zabezpečenia DHZ, bola v máji 2014 spracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v zmysle Výzvy č. II. SKR 2014 a na základe rozhodnutia ministra zo dňa 30.10.2014 nám bola schválená dotácia vo výške 7 000 Eur, čo predstavuje 95 % z celkových nákladov projektu.Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a modernizácia materiálno – technického vybavenia Dobrovoľného  hasičského zboru v meste Trstená na úseku ochrany pred živelnými pohromami a pri vykonávaní záchranárskych prác v ťažko dostupných (horských) terénoch pri mimoriadnych udalostiach (povodne, požiare, snehové kalamity, havárie, hľadanie nezvestných osôb). Projektom sa zlepší a skvalitní  vybavenosť materiálno – technického vybavenie DHZ v meste Trstená a to konkrétne nákupom špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (rádiostanice, ručný nabíjač, hadice, prúdnice, prejazdový mostík, hasiace vaky, dýchací prístroj - maska).