Ohňostroj
Napísal Administrator   
24. March 2014

Zakázané ohňostroje

 Mesto Trstená podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 36g ods. 5 Zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, vydalo pre územie mesta Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa obmedzuje a zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Trstená.

V článku 2 upravuje používanie pyrotechnických výrobkov.

(1) Na území mesta Trstená sa môže v čase 31.decembra až 01. januára od 18:00 hod. do 03:00 hod., používať len zábavná pyrotechnika 1 kategórie, 2 kategórie, 3 kategórie a pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely triedy I a II.

(2) V inom čase ako je uvedený v ods. 1 sa používanie zábavnej pyrotechniky 1 kategórie, 2 kategórie, 3 kategórie a pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely triedy I a II na území mesta Trstená zakazuje.

 

(3) Zábavnú pyrotechniku kategórie 4 a pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely triedy III a IV môžu v súlade s § 36g Zákona o banskej činnosti na území mesta Trstená používať len odborne spôsobilé osoby, a to v čase od 31. decembra 22:00 hod. do 01. januára 01:00 hod. a v ostatných dňoch bežného roka v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod., pre účely podujatí mesta .  

(4) V inom čase ako je uvedený v ods. 3 je používanie zábavnej pyrotechniky kategórie 4 a pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely triedy III a IV na území mesta Trstená zakázané.

Osobou zodpovednou za ohňostroj sa považuje strelmajster, odpaľovač ohňostrojov alebo pyrotechnik. Ich odbornú spôsobilosť posudzuje obvodný banský úrad na základe úspešne vykonanej skúšky z teoretických a praktických znalostí v odbore a vydá im oprávnenie, ktoré platí 5 rokov. Sú zodpovední takmer za všetko: za mapku a náčrt miesta ohňostroja, uzavretie priestorov, vyhlasovanie signalizačných signálov, rozmiestnenie jednotlivých pyrotechnických výrobkov, bezpečnostný a manipulačný priestor, ochrana pred požiarni, ukončení prác, kontrole nevybuchnutých pyrotechnických predmetov, ochranu osôb a majetku v priestore a mnohé ďalšie, ktoré sú uvedené v § 46g, odsek 7-12  zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

Podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 536/1991 o pyrotechnických výrobkoch sa pyrotechnika delí do 4 tried a to podľa stupňa nebezpečnosti na I.,II.,III.,IV. triedu.  Používať na zábavné účely sa môžu len prvé tri skupiny.  

  Druhy pyrotechniky Kto ich môže používať? Kto ich môže predávať?
I. trieda prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády a blikavky, malé ohnivé kolesá a fontány, lietajúce motýle, báchacie guličky a vystreľovacie konfety aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie zakázané     predávať sa smú kdekoľvek v stánku
II. trieda rímske sviece, fontány, gejzíry, malé petardy (minivýbušky), vystreľovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc alebo výbuškovej zlože, farebné dymy a bengálske ohne     iba osoby staršie ako 18 rokov     len osoby s kvalifikáciou pyrotechnika, strelmajstra, odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali školenie
III. trieda delové rany, ohňopády, rôzne druhy rakiet a vystreľovacích efektov a veľké japonské slnká len osoby s kvalifikáciou odpaľovača ohňostrojov
IV. trieda lietavice, ohňostrojné delové rany, vysokolietajúce rakety, veľké italské pumy a guľové pumy tieto predmety sa už považujú za výbušniny a nesmú sa predávať v obchodných sieťach

Pri každom ohňostroji musí byť určený bezpečnostný okruh a manipulačný priestor, aby pyrotechnické predmety neohrozili bezpečnosť osôb a majetku.

V bezpečnostnom okruhu nesmú byť ľahko zápalné porasty alebo objekty ( strechy budov, stohy slamy, zrelé obilie, suchá tráva, lesný alebo krovinatý porast), ak sa nezabezpečí ich ochrana pred požiarmi. Manipulačným priestorom je priestor určený na prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov. Za oba priestory zodpovedá odpaľovač ohňostrojov.