Sociálna pomoc
Napísal Administrator   
18. July 2012
Sociálna pomoc je založená na prioritnom riešení potrieb občana. Jej zmyslom je preklenúť núdzu a pokiaľ možno navrátiť občana do normálnej situácie. Cieľom poskytovania sociálnych služieb je prevencia vzniku, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie osôb, podporenie schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a prevenciu sociálneho vylúčenia, a zabezpečenie podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb.
Ako sa správať v socálnej núdzi
 

1.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre rodiny s deťmi

2.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

3.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

4.

Prídavok  na dieťa (osobitný príjemca – záškoláctvo)

5.

Vydanie žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby

6.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba  ...)

7.

Opatrovateľská služba

8.

Odľahčovacia služba

9.

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov

10.

Požičovňa zdravotných pomôcok

11.

Denný stacionár

12.

Denné centrum – Klub dôchodcov

13.

Dotácie na stravu a školské potreby

14.

Postup pri zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby Žilinským samosprávnym krajom

15.

Adresár zariadení soc. služieb v pôsobnosti ŽSK

16.

Poskytovatelia soc. služieb v meste Trstená

17.

Poskytovatelia soc. služieb v regióne Trstená

18.

Vybrané organizácie v SR podľa cieľových skupín

19.

Tlačivá

Vybavuje : Oddelenie vnútornej správy a soc. vecí, Mestský úrad Trstená, Bernolákova  96/8 

Sociálna služba

Kontaktná osoba

Telefón

e-mail

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

PhDr. Marcela Jankolová

043 5310 107 

Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty  

Sociálnoprávna  ochrana detí a sociálna kuratela

Prídavok na dieťa (osobitný príjemca)

Jednorazová dávka  v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo žijúcich občanov

Požičovňa   pomôcok

Denný stacionár

Denné centrum – Klub dôchodcov

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (opatrovateľská služba, odľahčovacia služba, zariadenie pre seniorov, denný stacionár ... )

 Bc. Alena Letašiová

043 5310 107
0902 915 691

   Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty

Vydanie žiadosti o neposkytovaní opatrovateľskej služby