Protipovodňové opatrenia
Napísal Administrator   
19. August 2010
Protipovodňové opatrenia 
Mesto Trstená je podľa zákona orgánom krízového riadenia na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej situácie. Mimoriadnou situáciou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristický útok.
Aktuálne uverejňujeme krátku prezentáciu, v ktorej približujeme základné zásady, ktoré je nutné dodržať v prípade ohrozenia vodou.

Bližšie informácie nájdete na stránke mesta v Povodňovom pláne záchranných prác mesta Trstená a v Pláne núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v meste Trstená . 
 
Zápisy z porád krízových štábov za rok 2014
Zasadnutie krízového štábu zo dňa 15.05. 2014  
Zasadnutie krízového štábu zo dňa 27.07. 2014
Zasadnutie krízového štábu zo dňa 06.08. 2014
Žiadosť o úpravu vodného toku