Mesto Trstená

Obyvateľov : 7 308 

Zástupkyňa primátora :
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková

Bernolákova 96/8 

PSČ: 028 01

Tel.kontakt MsÚ:

043 / 5310 100

Tel.predvoľba: 00421 / 43 ...

  Táto adresa je chránená proti spamovaniu, pre jej zobrazenie potrebujete mať povolené Javascripty
Kontakty

 

 

 

Mestský rozhlas
Dôležité informácie

Sociálna pomoc
 
Krízové situácie

Ako postupovať v 
krízových situáciách

Stav vodných tokov

Meteorologické a hydrologické výstrahy

Predpoveď počasia

RSS odber článkov
Chcete mať vždy najčerstvejšie správy z nášho webu ? Všetko je také ľahké. A pritom nemusíte stále sledovať naše stránky. Odber nových článkov na Váš počítač. Kliknite :
Povinné zverejňovanie
        
Zoznam zmlúv, faktúr a objednávok
         
Náš tip

Chcete vedieť novinky v 
našom regióne?
 Otvorí stránku Turistického informačného centra

  Informačné centrum Námestovo [Nové okno]

 Klaster Orava [Nové okno]

 Zoznam_lekárov

   Úvodná strana   

Dlh mesta Trstená Tlač E-mail
Napísal Administrator   
25. November 2010
Dlh mesta Trstená
Prehľad o úverovom zadlžení mesta Trstená podľa jednotlivých úverových produktov za obdobie rokov 2006 až 2010.

Stav k 31.12.2006

1/
K 1.1.2006 boli účtované prijaté investičné úvery z predchádzajúcich období v nasledovných výškach :

a) Úver č. 21/014/04 01.04.2004 13 600 000,- Sk 451 437 €
b) Úver č. 21/068/04 25.11.2004 1 000 000,- Sk 33 194 €
c) Úver č. 21/065/06 15.12.2006 5 000 000,- Sk 165 970 €

Zostatky istín z týchto úverov k 31.12.2006 sú nasledovné :

a) Úver č. 21/014/04 7 471 000,- Sk 247 992 €
b) Úver č. 21/068/04 496 000,- Sk 16 467 €
c) Úver č. 21/065/06 5 000 000,- Sk 165 970 €
  Spolu : 12 967 000,- Sk 430 429 € 

2/
Úvery prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania :

a) úver č.510/2071/2002 15.09.2002 20 059 000,- Sk 665 837 €
b) úver č, 510/647/2006 10.08.2006 13 397 000,- Sk 446 699 €
   
Zostatky istín z týchto úverov k 31.12.2006 sú nasledovné :  

a) 18 976 000,- Sk 629 888 €
b) 12 985 000,- Sk 431 023 €
Spolu 31 961 000,- Sk 1 060 911 €  

Stav k 31.12.2007

1/
Mesto Trstená uzatvorilo v roku 2007 zmluvu o termínovanom úvere č. 21/064/07 za účelom reštrukturalizácie úverového portfólia v nasledovnej výške :

a) úver č. 21/064/07 10.12.2007 9 092 800,- Sk 301 826 €

Zostatok úveru k 31.12.2007 :

a) úver č. 21/064/07 Spolu 9 042 300,- Sk 300 149 € 

2/
Úvery prijaté zo ŠFRB :
a) 42 b.j. 0,- Sk 0 €
b) 63 b.j. 39 056 402,-Sk 1 296 435 €

Zostatky istín z týchto úverov k 31.12.2007 sú nasledovné :

a) 42 b.j. 18 555 368,- Sk 615 925 €
b) 63 b.j. 50 708 374,- Sk 1 683 210 € 
  Spolu 69 263 742,- Sk 2 299 135 €  
 Stav k 31.12.2008

1/
V roku 2008 bol prijatý úver vo výške 12 577 440 Sk, schválený MsZ dňa 26.8.2008 ako reštrukturalizácia úverového portfólia vo výške úverových zostatkov 8 688 800 Sk ( 288 415 € ) a nové investičné akcie mesta – Plynofikácia IBV Ďurdinová.

a) úver č. 21/046/08 27.09.2008 12 577 440,- Sk 417 494 €

Zostatok úveru k 31.12.2008 :

a) úver č. 21/046/08 Spolu 12 361 000,- Sk 410 310 € 

2/
Úvery prijaté zo ŠFRB :
a) 42 b.j. 0,- Sk 0 €
b) 63 b.j. 0,- Sk 0 €

Zostatky istín z týchto úverov k 31.12.2008 sú nasledovné :

a) 42 b.j. 18 109 703,- Sk 601 132 €
b) 63 b.j. 49 185 403,- Sk 1 632 656 € 
  Spolu 67 295 106,- Sk 2 233 788 € 

Stav k 31.12.2009

1/

Zostatok úveru k 31.12.2009 :
a) úver č. 21/046/08 Spolu 11 494 455,- Sk 381 546 € 

2/
Úvery zo ŠFRB :
Zostatky istín z týchto úverov k 31.12.2009 sú nasledovné :

a) 42 b.j. 17 654 137,- Sk 586 010 €
b) 63 b.j. 47 652 463,- Sk 1 581 772 € 
  Spolu 65 306 600,- Sk 2 167 782 € 

3/
V roku 2009 schválilo MsZ na zasadnutí dňa 15.5.2009 uzatvorenie úverovej zmluvy – revolvingového úveru vo výške maximálne poskytnutého rámca 800 000,- €, za účelom financovania investičných akcií „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Ul. Hviezdoslavova 822/8 „ a Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy, Ul. Oslobodenia 589“.
V rámci roka 2009 prijalo mesto návratné zdroje financovania z vyššie uvedeného úveru v celkovej výške 1 032 385 €.
Zároveň však v súvislosti s prijatou dotáciou z fondov EÚ a ŠR – refundácie výdavkov vo výške 95 % oprávnených nákladov, bola časť istiny splatená v roku 2009 a to v celkovej výške 514 085 €. Nakoľko sa jedná o revolvingový úver k 31.12.2009 vykazujeme zostatok úveru – nesplatenej istiny vo výške 518 319 €.

a) prijatý úver 31 101 630,- Sk 1 032 385 € 
Zostatok úveru k 31.12.2009 :
a) Spolu 15 614 878,- Sk 518 319 € 

Stav k 30.9.2010

1/
Zostatok úveru k 30.09.2010 :
a) úver č. 21/046/08 Spolu 10 844 636,- Sk 359 976 € 

2/
Úvery zo ŠFRB :
Zostatky istín z týchto úverov k 30.09.2010 sú nasledovné :

a) 42 b.j. 17 302 778- Sk 574 347 €
b) 63 b.j. 46 494 149,- Sk 1 543 323 € 
  Spolu 63 796 927,- Sk 2 117 670 € 

3/
Revolvingový úver – ZŠ a MŠ

Zostatok úveru k 30.09.2010 :
a) Spolu 12 096 914,- Sk 401 544 €

4/
Nové projekty v roku 2010 :

a) investičný úver k projektom – spoluúčasť a naviac práce
 
Zostatok úveru k 30.09.2010 :
a) Spolu 16 885 292,- Sk 560 489 €

b) dotačný úver k projektom – 95 % financovania oprávnených nákladov projektu
Splácanie sa realizuje o obdržanej dotácie, ako refundácie nákladov a táto čiastka sa používa ihneď na splatenie istiny poskytnutého úveru.

Zostatok úveru k 30.09.2010 :
- Kanalizácie 10 808 606,- Sk 358 780 € 
- Námestie 7 743 436,- Sk 257 035 €
- Centrum kultúry 13 334 762,- Sk 442 633 €
  Spolu 31 886 804,- Sk 1 058 448 €  

Všetky úvery, ktoré sa týkajú projektov z EÚ – vo výške 95% oprávnených nákladov bude dotáciou – refundáciou nákladov splatená plná výška 95% , a tieto úvery sa nezapočítavajú do zadlženosti mesta , podobne ako úvery poskytované zo ŠFRB.

Mesto pri čerpaní a používaní návratných zdrojov financovania je povinné dodržiavať ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Obec, mesto môžu prijať návratné zdroje financovania len ak:
a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Prijatie akéhokoľvek návratného zdroja financovania podlieha schváleniu poslancami mestského zastupiteľstva, bez ktorého nie je možné prijať nový úver.
Úvery, ktoré boli prijaté v súvislosti s čerpaním prostriedkov z fondov Európskej únie, boli schválené na zasadnutí MsZ v Trstenej dňa 11.5.2010.
V súvislosti s prijatím návratných zdrojov financovania treba podotknúť, že 95% oprávnených nákladov podlieha refundácii vo forme dotácie. 
Od začiatku realizácie súčasných projektov až po ukončenie, mesto obdrží dotácie v celkovej výške 6 230 621 €|, ktoré sa hneď používajú na splatenie prekleňovacieho úveru k jednotlivým projektom. Z časového hľadiska je doba refundácie už vynaložených nákladov v priemere 90 dní.
V súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov môže mesto Trstená ešte prijať úver vo výške 1 518 150 €.


V Trstenej dňa 5.11.2010
Vypracovala : Ing. Dafčíková Gabriela
  vedúca finančného oddelenia
 
Partnerské mestá

                                                     

 Hořice
Česká republika

 Isaszeg
Maďarská republika

 Jablonka
Poľská republika

 Nový
Hrozenkov
Česká republika

 Žarnovica
Slovenská republika

 Želiezovce
Slovenská republika

 Žirovnice
Česká republika

 Mesto Hořice [Nové okno]

Mesto Isaszeg [Nové okno]

Gmina Jablonka [Nové okno]

Městys Nový Hrozenkov [Nové okno]

Mesto Žarnovica [Nové okno]

Mesto Želiezovce [Nové okno]

Město Žirovnice [Nové okno]

Dôležité linky
  
3D Kino Mier
ticketportal.png 
PHSR 2015-2022
Online knižnica mesta Trstená 
    
Verejné korčulovanie [Nové okno]
   
Naše mesto kliká zodpovedne.sk
                             
ZISS
   
  Nahlasovací formulár nelegálneho obsahu 
          
Pomoc.sk
  
Získané granty
 
Cesta okolo tatier
   
Komunitný plán sociálnych služieb 2016 - 2023
   
Zoznam FREE WIFI
  
Voľby NR SR 2016
    
Audiovizuálny fond
   
   Logo veža
    Kúria Logo 
   Euroregion Tatry
    EZUS Tatry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, tel.043 5310 100
Technická podpora: webmaster | Vytvoril : Richard Gajniak - CompServis | Hosting : WEBGLOBE | © 2008-2019

www.trstena.sk
www.trstena.sk